Inbreng Carola Schouten Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder met betrekking tot een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

30-10-2014 00:00 30-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Financiën ten behoeve van Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder met betrekking tot de Wet toezicht kredietunies

Onderwerp:   Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)

Kamerstuk:    33 949

Datum:           30 oktober 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorstel van de leden Van Hijum en Agnes Mulder voor een Wet toezicht kredietunies. Deze leden onderkennen dat MKB-ondernemingen beperkte toegang hebben tot kredietverlening en zijn daarom voorstander van het benutten van alternatieve financieringsmogelijkheden om de kredietverlening weer op gang te brengen. Zij willen de initiatiefnemers graag enkele vragen voorleggen.

2. Kredietverlening aan het MKB

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat er vele en uiteenlopende oorzaken ten grondslag liggen aan de beperkte toegang tot kredietverlening aan het MKB. Deze leden vragen de initiatiefnemers voor welke van deze problemen de kredietunies mogelijk een oplossing zullen bieden.

Blijkens de memorie van toelichting vragen in Nederland, vergeleken met andere landen in de eurozone, relatief weinig MKB-ondernemingen krediet aan en wordt een relatief groter deel van deze aanvragen afgewezen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers welke verklaringen hiervoor zijn te geven en of andere landen meer dan Nederland reeds werken met alternatieve financieringsbronnen voor het MKB. Zij vragen de initiatiefnemers tevens wat de ervaringen zijn met kredietunies in andere landen binnen de eurozone.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers aan te geven welke alternatieven zij zien voor het verbeteren van de toegang tot krediet bij het MKB.

4. Belemmeringen in huidige regelgeving

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de huidige structuren geen ruimte bieden om kredietunies echt tot ontwikkeling te laten komen. Waarop is deze stelling gebaseerd, zo vragen deze leden. Nu is er immers ook sprake van functionerende kredietunies zonder bankvergunning. Kunnen de initiatiefnemers concreet aangeven tegen welke belemmeringen deze bestaande kredietunies aanlopen bij hun verdere ontwikkeling?

Blijkens de memorie van toelichting is in artikel 2 van de richtlijn kapitaalvereisten voorzien in een uitzondering van het toepassingsgebied van de richtlijn voor kredietunies uit een zestal staten van de Unie. Deze lidstaten hanteren hierbij een nationaal toezichtsregime. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers om welke landen het hierbij gaat en hoe deze landen – op hoofdpunten – het toezichtsregime hebben ingevuld, met name ten aanzien van het vergunningenregime en de solvabiliteitseis.

5. Doel van de wet

Het wetsvoorstel beoogt kredietunies waarvan het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden niet groter is dan € 10 miljoen – vrij te stellen van het verbod in artikel 2:54o van de wet om zonder een daartoe door DNB verleende vergunning in Nederland het bedrijf uit te oefenen van kredietunie. Waarom hebben de initiatiefnemers voor deze grens van € 10 miljoen gekozen, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie. Dezelfde vraag willen deze leden stellen over de grens van € 10 miljoen en 25.000 leden.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen welke mogelijkheden de initiatiefnemers zien om ook bij kredietunies van beperkte omvang een vorm van bescherming te bieden aan de verschaffers van opvorderbare gelden, zeker als het gaat om een relatief beperkt aantal verschaffers met een relatief hoge inleg. Aan welke andere minimumnormen moeten kredietunies van beperkte omvang volgens de initiatiefnemers voldoen, zo vragen genoemde leden. Hebben de initiatiefnemers ook een zeer beperkte vorm van toezicht overwogen voor deze kredietunies van beperkte omvang, zo vragen deze leden.

6. Afbakening van kredietunies

Uit de memorie van toelichting maken de leden van de ChristenUnie-fractie op dat de initiatiefnemers waarde hechten aan de onderlinge betrokkenheid en controle. Bij welk ledenaantal is volgens de initiatiefnemers een bepaalde mate van wettelijk toezicht gerechtvaardigd, zo vragen deze leden.

8. Toezicht

Minimum bedrag aan eigen vermogen

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers de keuze voor een minimum eigen vermogen van € 500.000 nader te onderbouwen, temeer daar dit bedrag aanzienlijk lager dan het bedrag van € 5,0 miljoen dat voor banken geldt. Tevens vragen genoemde leden de initiatiefnemers of zij ook een minimum  bedrag aan eigen vermogen in gedachten hebben voor kredietunies van beperkte omvang.

Solvabiliteit

De Raad van State wijst erop dat, doordat alle leden van de kredietunie in hetzelfde segment van de economie opereren, een verslechtering van de economie dat segment onevenredig kan treffen. De kredietunie kan daardoor, eerder dan reguliere banken, in zwaar weer komen. Dit concentratierisico is volgens de Raad van State een reden om niet te gemakkelijk de solvabiliteitseisen en andere voorwaarden met betrekking tot het risicomanagement te verlichten. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de initiatiefnemers de keuze voor een solvabiliteitseis van 10% nader te onderbouwen.

9. Resultaten consultatie

De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat in de consultatie de omschrijving van het begrip ‘kredietunie’ vragen opriep. Kunnen de initiatiefnemers aangeven welke activiteiten volgens hen wel en niet zouden moeten worden toegestaan aan een kredietunie?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Carola Schouten

« Terug

Archief > 2014 > oktober