Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg Staatsbosbeheer en voortgezet schriftelijk overleg Concept-convenant met staatsbosbeheer

08-10-2014 00:00 08-10-2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken  

Onderwerp:   VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03) + VSO Concept-convenant met staatsbosbeheer

Kamerstuk:    29 659

Datum:           8 oktober 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Staatsbosbeheer reeds vijf jaar, sinds het verschijnen van het rapport "Ruimte in het bos!" in 2009, werkt aan verdere vermaatschappelijking en het aantrekken van meer private financiering;

overwegende dat verdere concrete stappen op het gebied van vermaatschappelijking en marktgerichtheid gewenst en noodzakelijk zijn;

overwegende dat onduidelijk is hoe de samenwerking met andere terreinbeherende organisaties in de praktijk vorm moet krijgen;

verzoekt de regering, samen met Staatsbosbeheer de werking van het convenant na drie jaar (in plaats van vijf jaar) te evalueren en daarbij concreet in te gaan op:

- de voortgang van verdere vermaatschappelijking en het aantrekken van meer private financiering;
- de samenwerking met andere terreinbeherende organisaties;
- de wijze waarop de hernieuwde positionering van Staatsbosbeheer al dan niet bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Veldhoven en Geurts. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 127 (29659).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Staatsbosbeheer bij vervreemding van gronden afhankelijk is van ministeriële goedkeuring;

constaterende dat de staatssecretaris Staatsbosbeheer ruimte wil geven om te ondernemen;

overwegende dat verkoop en ruil van gronden tussen natuurbeheerders versnippering tegen kan gaan en functiecombinaties kan versterken;

verzoekt de regering, een (hectare-)drempel in te bouwen waaronder vervreemding van gronden zonder ministeriële goedkeuring is toegestaan;

verzoekt de regering tevens, te borgen dat Staatsbosbeheer geen goedkeuring hoeft te vragen voor de verkoop en ruil van gronden aan/met nader te bepalen natuurbeheerders, met inbegrip van drinkwaterbedrijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van Veldhoven. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 128 (29659).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Met mijn laatste motie wil ik uitdrukken dat Staatsbosbeheer de professional is, als eigenaar van de gronden en als natuurorganisatie. We vinden het niet goed dat bij wijze van spreken iedere vierkante meter die geruild wordt met andere organisaties of aan particulieren wordt verkocht, via de regering moet lopen. Het gaat echt om vertrouwen geven aan Staatsbosbeheer.

Vanwege een debat over de zorg moet ik nu helaas deze vergadering verlaten, maar achter in de zaal zit iemand die meeluistert.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Natuur en Milieu

« Terug

Archief > 2014 > oktober