Inbreng Joël Voordewind ten behoeve van Wetsvoorstel inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

13-10-2014 00:00 13-10-2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van een Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

Onderwerp:   Wetsvoorstel inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven

Kamerstuk:    34 026

Datum:           13 oktober 2014

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. Zij stellen nog vragen over het behoud van kennis en over het behoud van voldoende bedrijven en organisaties van goede kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen.

1.3. Waarom is verandering nodig?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen in hoeverre deze wetswijziging ingegeven is door inhoudelijke of financiële argumenten. Zo beschouwt de regering het als een ‘gegeven dat er voor deze taken vanaf 2015 aanzienlijk minder middelen beschikbaar zijn’. Kan de regering aantonen dat de beschikbaarheid van minder middelen niet ten koste gaat van de kwaliteit van het vakonderwijs, de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en de beschikbaarheid en erkenning van leerbedrijven?

2.4. Hoe kunnen de wettelijke taken effectiever worden uitgevoerd met minder middelen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de sectorale inbedding van de huidige Kenniscentra zal verdwijnen en plaatsmaken voor een centrale uitvoering van wettelijke taken via de stichting SBB. Op welke manier wordt de regionale diversiteit van bedrijfsleven en arbeidsmarkt en de eigenheid van sectoren geborgd in het nieuwe model?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op het cruciale belang van voldoende erkende leerbedrijven voor mbo-studenten. De jeugdwerkloosheid is hoog, bovendien is er een tekort aan stageplaatsen en leerwerkplekken. Kenniscentra dragen zorg voor een voldoende aantal bedrijven en organisaties van voldoende kwaliteit die de beroepspraktijkvorming verzorgen. Het is belangrijk dat de bedrijven en organisaties regelmatig worden beoordeeld. De Kenniscentra vervullen in het huidige stelsel een belangrijke taak als schakel tussen mbo en bedrijven in een specifieke sector. Zorgt de centrale uitvoering in combinatie met de bezuiniging niet voor verschraling en een afname in het aanbod van leerbedrijven?

De leden van de fractie van de ChristenUnie wijzen op de belangrijke taak van Kenniscentra om de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming bij erkende leerbedrijven te borgen. Een groot deel van het budget van de Kenniscentra wordt ingezet voor bezoek en begeleiding bij bedrijven. Samenvoeging van taken in combinatie met een bezuiniging lijkt ten koste te gaan van bezoek en begeleiding. Kan de regering inzichtelijk maken of en hoeveel het aantal bedrijfsbezoeken zal afnemen?

3.5. Zelfstandig bestuursorgaan

De leden van de fractie van de ChristenUnie hechten waarde aan de betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven bij de taken van de huidige kenniscentra. Tegelijkertijd is ook de onafhankelijke positie van belang bij een organisatie die de status van erkend leerbedrijf toewijst. Op welke manier wordt deze onafhankelijkheid geborgd, nu de erkenningstaak bij het bestuur van de samenwerkingsorganisatie wordt belegd?

3.8. Transitietraject

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier de kennis en ervaring van huidige medewerkers van de Kenniscentra zal worden behouden. Genoemde leden wijzen op de eerste bezuinigingsronde in 2015, waardoor nu al medewerkers uit de organisatie vertrekken en medewerkers ontslagen zullen worden. Op welke manier wordt kennis en expertise behouden? Hoeveel medewerkers zullen noodgedwongen moeten vertrekken? Op welke manier worden deze medewerkers naar nieuw werk begeleid?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Joël Voordewind
Onderwijs

« Terug

Archief > 2014 > oktober