De plaatsing van windmolens binnen gebied dat gereguleerd is door het Luchthavenindelingsbesluit

17-12-2020 00:00 17-12-2020 00:00

Vragen van Eppo Bruins en Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vraag 1

Kent u het bericht 'Haarlems mysterie: dit is waarom de windmolens bij de teletubbieberg nooit draaien' 1), de informatienota “Stand van zaken windmolens Schoteroog” van de gemeente Haarlem 2), de pretoets van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van 20 maart 2020 over dit project en het “Actieplan Schone Energie” van de gemeente Haarlem? 3)

Vraag 2

Bent u ermee bekend dat de oostflank van de Haarlemse Waarderpolder als RES-zoekgebied is aangewezen voor de plaatsing van windmolens en dat voor een eerste project een pretoets is gedaan door ILT?

Vraag 3

Klopt het dat ILT in verband met de nabijheid van Schiphol voor de vervanging van de huidige vier defecte en niet meer te repareren windmolens met een tiphoogte van circa 53 meter slechts één nieuwe windmolen met een tiphoogte van 125 meter kansrijk acht?

Vraag 4

Bent u ermee bekend dat de initiatiefnemer één molen van 150 meter of twee molens van 125 meter had voorgesteld en de eigenaar van een aangrenzend perceel ook plannen heeft voor plaatsing van enkele windmolens?

Vraag 5

Bent u ermee bekend dat de provincie in de nieuwe omgevingsverordening Noord-Holland 2020 in artikel 6.22 lid 2a als eis stelt dat minimaal drie molens op een rij geplaatst dienen te worden?

Vraag 6

Bent u ermee bekend dat in hetzelfde gebied en dichter bij Schiphol een KPN-zendtoren staat van 150 meter hoog?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het niet aan burgers uit te leggen is dat een dergelijke zendtoren hier wel mag staan, maar windmolens die even hoog of lager zijn niet?

Vraag 8

Deelt u de mening dat het plaatsen van nieuwe windmolens op deze plek een goede stimulans kan zijn voor inwoners om het energie- en warmteverbruik te verduurzamen, terwijl het weghalen van de huidige windmolens waar veel draagvlak voor is juist averechts zal werken?

Vraag 9

Bent u gezien het draagvlak in de regio en de ambities van het Klimaatakkoord bereid op grond van artikel 2.2.2 lid 4 van het Luchthavenindelingsbesluit een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de plaatsing van drie tot vier windmolens met een tiphoogte van 150 meter of vier tot zes windmolens met een tiphoogte van 125 meter in de oostflank van de Haarlemse Waarderpolder, zodat de energieopbrengst wordt gemaximaliseerd en een rendabele businesscase mogelijk wordt?

Vraag 10

Bent u bereid een dergelijke verklaring binnen een jaar na het indienen van een aanvraag te verstrekken, zodat de plaatsing snel kan starten?

Vraag 11

Bent u ermee bekend dat alle gemeenten in het werkingsgebied van het Luchthavenindelingsbesluit te maken hebben met beperkingen bij de plaatsing van windmolens?

Vraag 12

Bent u bereid om de normering van het Luchthavenindelingsbesluit op korte termijn aan te passen, zodat op meer kansrijke locaties in de regio windmolens kunnen worden geplaatst?

1) Website Algemeen Dagblad, 29 juni 2019 (https://www.ad.nl/noord-holland/haarlems-mysterie-dit-is-waarom-de-windmolens-bij-de-teletubbieberg-nooit-draaien-br~af807b4f/)

2) Website gemeente Haarlem, december 2020 (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/10-december/17:10/Stand-van-zaken-windmolens-op-Schoteroog/20200847228-1-Stand-van-zaken-windmolens-op-Schoteroog-2.pdf)

3) Website gemeente Haarlem, oktober 2020 (https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2020/10-december/17:10/19-10-uur-Actieplan-Schone-Energie-RB/20200891686-2-Bijlage-1-Actieplan-Schone-Energie-2.pdf)

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Energie
Eppo Bruins
Infrastructuur
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Archief > 2020 > december