Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht «IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af»

18-12-2019 00:00 18-12-2019 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en het Lid Groothuizen (D66) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2019Z25638

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af» 1) en het bericht van Vluchtelingenwerk hierover?

Vraag 2
Kunt u bevestigen dat het standaard beleid is om vooraf aan een uitzetting, onderzoek te doen of de uitzetting geen risico’s voor de veiligheid van de betreffende asielzoeker kan opleveren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe vindt dat onderzoek plaats?

Vraag 3
Kunt u bevestigen dat de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) geen onderzoek heeft gedaan naar informatie die was ingebracht door de advocaat, waaruit blijkt dat familieleden van politiek activisten in Bahrein problemen kunnen ondervinden? Indien u deze vraag niet kunt beantwoor-den, kunt u dan in algemene zin bevestigen dat de IND onderzoek doet naar informatie die door advocaten wordt ingebracht, waaruit blijkt dat familiele-den van politiek activisten in Bahrein problemen kunnen ondervinden?

Vraag 4
Hoe verklaart u dat de IND nieuw bewijs dat werd aangedragen, over een aanklacht van de Bahreinse autoriteiten tegen de betrokkene, niet in behandeling heeft genomen en betrokken heeft bij het besluit betrokkene alsnog uit te zetten?

Vraag 5
Wat is uw reactie op hetgeen het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid zegt op dit punt?

Vraag 6
Gebeurt het vaker dat de IND documenten, die worden aangereikt door advocaten of de asielzoeker zelf, niet meeneemt omdat ze niet vertaald zijn en/of kort voor de uitzetting worden overlegd?

Vraag 7
Kunt u bevestigen dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) in het bezit was van het paspoort van betrokkene en deze weigerde terug te geven, zodat betrokkene niet in staat was zelf terug te keren naar een derde land? Indien u deze vraagt niet kunt beantwoorden, kunt u dan in het algemeen toelichten of het gebruikelijk is dat de DT&V het paspoort van een asielzoeker inneemt, indien deze aangeeft vrijwillig te willen vertrekken naar een derde land? Zo ja, wat is daar de reden voor? Zo nee, wat kan een reden zijn dit in sommige gevallen toch te doen?

Vraag 8
Erkent u dat het criterium voor terugkeer naar een derde land «gewaarborgde toegang» is en niet «bestendig verblijf»? Kunt u toelichten waarom in dat licht het paspoort niet werd terug gegeven?

Vraag 9
Welke algemene lessen trekt u uit het inspectierapport?

Vraag 10
Hoe kijkt u aan tegen de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het vreemdelingenrecht? Ziet u daar kwetsbaarheden? Zo ja, welke en wat gaat u daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11
Hoe verklaart u dat het inspectierapport van september is, terwijl volgens de richtlijnen van de inspectie zelf het rapport uiterlijk zes weken na afronding openbaar gemaakt dient te worden, en in de aanwijzingen van de minister-president inzake rijksinspecties staat dat de minister maximaal zes weken de tijd heeft om een beleidsreactie op te stellen?

Vraag 12
Op welke grond heeft u besloten het rapport alleen vertrouwelijk aan de Kamer toe te zenden?

Vraag 13
Klopt het dat de vader van de heer Ali S. heeft gepleit het inspectierapport openbaar te maken?

Vraag 14
Bent u bereid het rapport alsnog openbaar te maken?

Vraag 15
Heeft u contact gehad met de familie van de heer Ali S., dan wel zijn advo-caat over de vraag naar openbaarmaking? Zo ja, wat waren de adviezen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dat alsnog te doen? Bent u bereid hun advies cq oordeel zwaar te laten meewegen?

Vraag 16
Wat is de positie van non-governementele mensenrechtenorganisaties over openbaarmaking van het rapport? Zien zij risico’s voor de heer al-Sho-waikh? Zo ja, welke? Zo nee, waarom is er dan toch gekozen het rapport vertrouwelijk te houden gezien het feit dat de betrokkene al tot twee keer levenslang is veroordeeld?

Vraag 17
Welke diplomatieke stappen gaat u nemen om de heer Ali S. bij te staan?

Vraag 18
Bent u bereid zich tot het uiterste in te spannen om de heer Ali S. uit detentie te krijgen en, zolang dat niet is gelukt, er alles aan te doen om zijn detentie-omstandigheden te verlichten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 19
Kunt u de vragen afzonderlijk beantwoorden en die antwoorden die niet openbaar kunnen worden gemaakt, vertrouwelijk aan de Kamer te doen toekomen?

1) Nos.nl, 13 december 2019

Meer informatie

Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2019 > december