Bijdrage Gert-Jan Segers aan het algemeen overleg Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

25-03-2014 00:00 25-03-2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan een algemeen overleg met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   Inzet kabinet tijdens Koninkrijksconferentie op Aruba

Kamerstuk:    33 750 – IV

Datum:            25 maart 2014

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Dank aan de Minister voor de brief op korte termijn en voor de gelegenheid om de conferentie voor te bespreken. Wij willen graag nader van hem horen wat zijn inzet zal zijn. Ik heb drie onderwerpen, te beginnen bij de initiatiefwet van de collega Bosman. Wij hebben het voorstel drie weken geleden besproken in de Kamer. Het was een goed en stevig debat. Het is nog niet duidelijk of het voorstel kan rekenen op een meerderheid, het is zelfs zeer twijfelachtig. Toen wij met een Kamerdelegatie naar de eilanden gingen, was de «wet-Bosman» steeds een van de eerste gespreksonderwerpen. Ik kan mij dan ook voorstellen dat de Minister de vraag krijgt wat de stand van zaken is. Wat zal hij daarop zeggen? Soms bestaat het beeld dat dit een wet is van hét Nederlandse parlement of dé Nederlandse regering. In welke nuances zal de Minister hierover spreken? In het regeerakkoord staat het voornemen om tot een regeling te komen. Wat, als de wet van collega Bosman het niet haalt? Is de Minister dan nog steeds voornemens om zelf een wetsvoorstel in te dienen? Met andere woorden, zal Nederland hoe dan ook tot een regeling komen? Die vraag zal de Minister krijgen en ik ben heel benieuwd naar zijn antwoord.

De heer Bosman (VVD): De heer Segers spreekt van twijfelachtig. Dat weten we pas bij de stemming. Immers, it ain’t over till the fat lady sings. Ik vind het jammer dat collega Segers niet inzet op datgene dat op de conferentie zal worden besproken, maar in plaats daarvan voortborduurt op een initiatiefwet van mij die eigenlijk, zoals ik in mijn inbreng heb aangegeven, een consequentie is van het niet-samenwerken. Ik had gehoopt dat collega Segers had gevraagd naar de samenwerking. Ik zou het jammer vinden als de Minister gaat voortborduren op een initiatiefwet die in het Nederlandse parlement wordt besproken en die niet aan de orde is in het Koninkrijk, maar die wel het volg is van het niet-samenwerken binnen het Koninkrijk. Ik vind het jammer dat collega Segers de nadruk legt op mijn initiatiefwet, eenzijdige wetgeving, terwijl in principe interlandelijk personenverkeer op de agenda staat. Ik had gehoopt dat collega Segers daarvoor wat meer aandacht zou hebben.

De heer Segers (ChristenUnie): De mate waarin ik aan iets aandacht besteed, is de vrijheid van mijn fractie. Het gaat inderdaad om het verslag van de werkgroep Interlandelijk personen- en goederenverkeer. Dat onderwerp komt ter sprake. Tijdens de reis die we gezamenlijk hebben gemaakt, heb ik ervaren dat de initiatiefwet van collega Bosman een van de eerste gespreksonderwerpen is. Het is heel voor de hand liggend dat dit onderwerp op tafel komt. Tegelijkertijd staat er in het regeerakkoord iets dat raakt aan dit onderwerp. Ik vraag de Minister dan ook hoe hij hieraan invulling gaat geven. Of de heer Bosman het leuk vindt of niet, zijn wet zal in dat kader echt ter sprake komen. In het plenaire debat heb ik ook gezegd dat het de voorkeur verdient dat er een regeling komt op Koninkrijksniveau. Vooralsnog ziet het er daar niet naar uit, maar ik ben benieuwd naar de inzet van het kabinet.

De heer Bosman (VVD): Het mooie is dat wij nu van te voren spreken over de conferentie. We praten over de agenda. Dan zou het mooi zijn als Nederland, als een van de landen binnen het Koninkrijk, zegt: de inzet is dat wij hier gezamenlijk uit moeten komen. Ik had gehoopt dat de ChristenUnie die nadruk ook zou leggen. De nadruk van de ChristenUnie ligt nu sterk op de Bosman-wet. Ik vind dat prima, want hij gaat er wel komen, maar het mooiste zou zijn als wij hier gezamenlijk uit zouden komen. Ik had gehoopt dat de ChristenUnie daarop de nadruk had gelegd.

De heer Segers (ChristenUnie): Dat is een mooie aanmoediging. In het debat over de initiatiefwet van collega Bosman heb ik ook gezegd dat dit absoluut de voorkeur verdient. In die zin gaat ook het regeerakkoord te ver. Je moet immers eerst inzetten op gezamenlijkheid. Het is een gezamenlijk probleem. Criminele jongeren veroorzaken daar en hier overlast. In het debat heb ik gezegd dat het een gezamenlijke uitdaging is. Dus is een eenzijdige maatregel niet de oplossing. De juiste route is het gezamenlijk werken aan een oplossing. Ik ben benieuwd naar de inzet van de Minister. Nogmaals, dat kan niet zonder een reactie op wat hier drie weken geleden is besproken in de plenaire zaal. Mijn volgende onderwerp betreft kinderrechten. Het is heel goed dat dit onderwerp is geagendeerd. Mooi dat Curaçao hierin het voortouw wil nemen, samen met Aruba. In de gesprekken die we daar hadden viel mij op dat het rapport van UNICEF nog onvoldoende was geland op de verschillende eilanden. Het was nog niet in alle parlementen besproken. Ik mag hopen dat dit ter voorbereiding op de conferentie inmiddels wel is gebeurd. Wat is de inzet? Eerder, alweer anderhalf jaar geleden, heeft mijn fractie een amendement ingediend over het werken aan expertise. Dat was namelijk een van de aanbevelingen van het rapport van UNICEF. Het amendement heeft het niet gehaald, maar is de Minister inmiddels bereid om expertise beschikbaar te stellen? Ik sluit mij verder aan bij eerdere vragen op dit punt. Mijn laatste punt betreft een motie die is ingediend bij de begrotingsbehandeling en die is meeondertekend door collega Van Laar (33 750-IV, nr. 16). Deze motie gaat over mensenhandel. De eilanden zijn genoemd in het Trafficking in Persons Report (TIP) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Naar aanleiding daarvan is de genoemde motie ingediend waarin de regering wordt verzocht om gezamenlijk met de andere landen te komen tot een onderzoek. In welke mate vindt het plaats? Wat kunnen we daartegen doen? Ik ben zeer benieuwd naar het vervolg, naar de uitvoering van de motie. Ik hoop dat hierover ook gesproken wordt tijdens de conferentie, opdat gezamenlijk wordt gestreden tegen het kwaad van mensenhandel.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

 

Labels
Bijdragen
Binnenland
Gert-Jan Segers
Koninkrijksrelaties

« Terug

Archief > 2014 > maart