Inbreng schriftelijk overleg Arie Slob ten behoeve van Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

14-10-2015 00:00 14-10-2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Fractievoorzitter Arie Slob als lid van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

Onderwerp:   Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages

Kamerstuk:    31 497          

Datum:           14 oktober 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit bekostiging WPO en het Bekostigingsbesluit WVO in verband met het vaststellen van de vereveningspercentages. Zij stellen enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen een reactie van de staatssecretaris op de bevindingen van de Kinderombudsman over verevening in het passend onderwijs (“Werkt passend onderwijs? Stand van zaken een jaar na dato”, 8 september 2015). Zo stelt de Kinderombudsman dat niet altijd een toelaatbaarheidsverklaring wordt afgegeven voor kinderen die in het speciaal onderwijs thuishoren in samenwerkingsverbanden met negatieve verevening, met name in krimpgebieden. Op pagina 19 staat: “Vooral de situatie waarin de verevening een doorslaggevende rol kan spelen bij de beslissing of een kind wel of niet naar speciaal onderwijs mag, wordt door veel betrokkenen als een zorgelijke ontwikkeling genoemd.” Kan de staatssecretaris hier op reageren, ook in het licht van het ontwerpbesluit?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat de gevolgen zijn voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) in regio’s met negatieve verevening, in het bijzonder krimpgebieden. Blijft er voldoende budget voor EMB-leerlingen beschikbaar in deze regio’s en bovendien voldoende budget voor het overig passend onderwijs en speciaal onderwijs? Kan de staatssecretaris dit onderbouwen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar het behoud van expertise in regio’s met negatieve verevening. Op welke manier kan expertise behouden blijven in deze regio’s?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Arie Slob
Bijdragen
Onderwijs

« Terug

Archief > 2015 > oktober