Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers inzake Wijziging Wet Rob en intrekking Wet Rfv i.v.m. adviesfunctie

08-10-2015 00:00 08-10-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van een wijziging van de Wet Rb en intrekking Wet Rfv i.v.m. adviesfunctie

Onderwerp:   Wijz. Wet Rob en intrekking Wet Rfv i.v.m. adviesfunctie

Kamerstuk:    34 268          

Datum:           8 oktober 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met interesse kennisgenomen van het voorstel van wijziging van de Wet op de Rob en intrekking van de Wet op de Rfv in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen. Deze leden kunnen zich de wens van de regering voorstellen om bestuurlijke en financiële verhoudingen in samenhang te benaderen via één verantwoordelijk adviesorgaan, maar hebben daarbij nog wel enkele vragen.

Algemeen

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat bij de oprichting van de Rfv bewust is gekozen voor een apart adviesorgaan met specialistische kennis van financiële verhoudingen. De regering verwijst in haar onderbouwing van de keuze om nu toch over te gaan tot een fusie met de Rob naar een aantal evaluaties. Maar kan de regering ook inhoudelijk aangeven waarom nu een meer integrale benadering passender is en de argumenten uit 1997 niet meer gelden? En kan de regering verduidelijken hoe wordt voorkomen dat in een brede adviesraad de specialistische kennis over financiële verhoudingen verdwijnt?

Art. 12 Fvw toetsing

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat aanvragen van gemeentes voor steun op grond van art. 12 Fvw extern worden getoetst door de Rfv. Zij hebben zorgen over de borging van deze toetsing na het in werking treden van de onderhavige wet en stellen daarover enkele vragen.

Kan de regering aangeven wat volgens haar het belang is van een externe toets van een art. 12 aanvraag? Klopt het dat in ongeveer een kwart van de gevallen het advies van de Rfv anders uitvalt dan het rapport van de inspecteur? Kan de regering aangeven hoe vaak dit precies het geval was? Kan de regering tevens inzichtelijk maken in hoeveel gevallen de minister het afwijkende oordeel van de Rfv volgt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de regering gezien het belang van externe toetsing van art. 12 aanvragen overwogen heeft deze externe toets wettelijk te verankeren? Zo nee, waarom niet en zo ja op welke wijze?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de regering de toetsing van dit artikel eigenlijk niet vindt aansluiten bij het voorgestelde takenpakket van de Rob. Waarom kiest de regering er dan toch voor om de toets voorlopig daar te borgen?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen waarom de regering er niet voor gekozen heeft de opheffing van de Rfv te laten plaatshebben nadat er voor de externe toetsing van art. 12 Fvw-aanvragen een passende en duurzame oplossing is uitgewerkt?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering hoe de expertise voor de externe toetsing van art. 12 Fvw-aanvragen in de nieuwe situatie gewaarborgd wordt? Ook vragen deze leden de regering wanneer de verkenning van de toekomst van de externe toetsing van art. 12 Fvw wordt verwacht en door wie deze wordt uitgevoerd?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Binnenland
Gert-Jan Segers

« Terug

Archief > 2015 > oktober