Schriftelijke vragen Joël Voordewind over een uitspraak van de Vreemdelingenkamer over een bekeerde Iraanse vreemdeling

donderdag 19 januari 2017 00:00

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp: De uitspraak van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State van 30 december 2016 over een Iraanse vreemdeling die bekering tot het christendom aanvoerde als reden om te vrezen voor vervolging in zijn land van herkomst

Kamerstuk: 2017Z00665

Datum: 19 januari 2017

Vraag 1

Op welke manier geeft u bij de behandeling van asielverzoeken gehoor aan artikel 10 lid 3D van de procedurerichtlijn 2013/32/EU die stelt dat de mogelijkheid er is deskundigen te raadplegen wanneer dit nodig is in zaken als bekeringen tot een ander geloof? 1)

Vraag 2

Op welke manier geldt deze mogelijkheid ook voor een asielzoeker die bekering tot een andere geloof aanvoert als reden te vrezen voor vervolging?

Vraag 3

Op welk moment moet de asielzoeker dit rapport in de procedure inbrengen wil dit meegewogen worden in de beoordeling van zijn zaak?

Vraag 4

Waarom heeft u niet zelf ook een deskundige ingeschakeld teneinde de geloofwaardigheid van het bekeringsverhaal van de asielzoeker in kwestie te beoordelen en het advies van deze deskundige ter beschikking gesteld van diens advocaat? Hoe is deze handelwijze te rijmen met het bestuursrechtelijke principe dat het oordeel van deskundigen alleen kan worden tegengesproken door contra-expertise in te schakelen, of aan te voeren dat er aanknopings-punten zijn om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van het rapport? Indien u van mening bent dat dat laatste het geval is, welke concrete aanknopingspunten heeft u om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van het rapport?

Vraag 5

Acht u de ambtenaren van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) deskundiger in het beoordelen van de geloofwaardigheid van bekeringen dan een hoogleraar die zich gespecialiseerd heeft op dit terrein?

Vraag 6

Heeft het in dergelijke zaken nog zin dat een asielzoeker een deskundige inschakelt als u meent dat de IND-ambtenaren beter in staat zijn een bekeringsverhaal van een asielzoeker te beoordelen?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 13 januari 2017 (vraagnummer 2017Z00317)

1) https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken.html?q=Saane&search_type=only_alien&date_from=14-12-2016&date_until=04-01-2017

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Asiel
Bijdragen
Joël Voordewind

« Terug

Archief > 2017 > januari