Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening

22-02-2017 00:00 22-02-2017 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet schriftelijk overleg met minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening

Kamerstuk:    29 323          

Datum:           22 februari 2017

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik wil de minister bedanken voor de uitgebreide antwoorden op de schriftelijke vragen die gesteld zijn door zowel mijn fractie als andere fracties. We zullen het over de invoering van de NIPT wellicht niet eens worden, maar ik zie wel dat de minister haar best heeft gedaan om zo veel mogelijk waarborgen in het systeem in te bouwen. Daar ben ik blij mee en daar dank ik haar ook voor.

Alle antwoorden op de vragen gelezen hebbende, wil ik nu nog twee moties indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Gezondheidsraad in zijn rapport "Prenatale screening" vaststelt dat de huidige praktijk van counselen voor verbetering vatbaar is, in het bijzonder op de punten beschikbare tijd, de behoefte van de zwangere vrouw en keuzehulp;

overwegende dat de Gezondheidsraad aanbeveelt onderzoek te doen naar de manier waarop zwangere vrouwen optimaal ondersteund kunnen worden in het maken van keuzes en daarbij oog te hebben voor specifieke doelgroepen;

verzoekt de regering, deze aanbeveling van de Gezondheidsraad over te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Dijkgraaf en Bruins Slot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 111 (29323).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat counseling bij de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening en het maken van een goed geïnformeerde keuze niet alleen betrekking heeft op de techniek van de NIPT, maar ook op onder andere downsyndroom;

overwegende dat de zorg voor mensen met downsyndroom snel verbetert, waardoor hun kwaliteit van leven en levensperspectief aanzienlijk zijn toegenomen;

verzoekt de regering, erop toe te zien dat actuele informatie over leven met downsyndroom onderdeel is van de counseling bij de NIPT,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Dijkgraaf en Bruins Slot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 112 (29323).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Volksgezondheid
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Archief > 2017 > februari