Bijdrage Eppo Bruins aan VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en zijn Initiatiefnota "Kerels voor de klas"

22-02-2017 00:00 22-02-2017 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (AO d.d. 08/02)

Kamerstuk:    27 923          

Datum:           22 februari 2017

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien de volgende moties in

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat meer zijinstromers nodig zijn om een dreigend tekort aan docenten primair onderwijs te voorkomen;

overwegende dat de huidige subsidie zijinstroom van €20.000 niet kostendekkend is voor de extra salariskosten gedurende de periode dat de zijinstromer begeleid wordt door een bevoegde leraar;

verzoekt de regering, te onderzoeken wat vanuit financieel oogpunt nodig is om de regeling subsidie zijinstroom kostendekkend voor scholen te maken en hierover rond de zomer aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins, Ypma, Rog en Duisenberg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 239 (27923).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de eindtoets een beperkt beeld van de mogelijkheden van een leerling geeft, niet bedoeld en ontwikkeld is om de kwaliteit van het onderwijs van een school te meten en onvoldoende recht doet aan de inzet van scholen om passend onderwijs te realiseren;

verzoekt de regering:

- met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van basisscholen;
- de individuele ontwikkeling van het kind, observaties en gesprekken met het team juist een grotere rol te laten spelen;
- te onderzoeken of hier een wetswijziging voor nodig is en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins en Ypma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 240 (27923).

De voorzitter:
Hebt u nog meer moties?

De heer Bruins (ChristenUnie):
Ik heb er nog twee.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beroep van leraar basisonderwijs niet is opgenomen op de kansberoepenlijst van het UWV omdat er op nationaal niveau op dit moment nog geen tekort is;

constaterende dat in sommige regio's nu al een groot tekort is aan leerkrachten voor het basisonderwijs;

overwegende dat verhuizen over grote afstand voor veel mensen geen optie is vanwege sociale en economische binding;

verzoekt de regering om te onderzoeken of generiek, dan wel specifiek voor leraar basisonderwijs, een regionale kansberoepenlijst kan leiden tot efficiëntere inzet van scholingsvouchers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Bruins en Rog. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 241 (27923).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een grote vraag is naar fulltimebanen in het basisonderwijs door de mannelijke leerkrachten;

overwegende dat op dit moment 70% van de mannen werkzaam in het basisonderwijs een fulltimebaan heeft en 80% van de vrouwen een deeltijdbaan;

van mening dat veel mannen hun interesse om te werken in het basisonderwijs verliezen als ze niet fulltime kunnen werken;

constaterende dat het basisonderwijs op dit moment drijft op deeltijdbanen en de mogelijkheden om fulltime aan de slag te gaan beperkt zijn;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de PO-Raad, bonden en werkgevers om tot afspraken te komen over meer fulltime banen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Bruins. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 242 (27923).

De heer Duisenberg (VVD):
Ik heb een vraag over de vierde motie van de heer Bruins, over de fulltimebanen. Ik vraag me af of deze motie niet overlapt met een toezegging van de staatssecretaris tijdens het algemeen overleg. De staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg toegezegd om hierop in te gaan in een brief over lerarentekorten. Deze brief komt in maart. In het debat is er ingegaan op vier scenario's om de lerarentekorten op te lossen, waaronder ook die fulltimebanen. Dit is gebaseerd op het rapport van het CAOP. Volgens mij zit dit dus in die toezegging. Deze motie is daar dan een deeltje van, maar er is dus nogal sprake van overlap.

De heer Bruins (ChristenUnie):
Ik heb die toezegging niet zo hard gehoord in het AO, maar als de staatssecretaris dit vandaag nog een keer kan bevestigen, wil ik best overwegen om mijn laatste motie in te trekken.

De voorzitter:
Dat wachten we af. Dank u zeer.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

 

Labels
Bijdragen
Eppo Bruins
Onderwijs

« Terug

Archief > 2017 > februari