Bijdrage Carla Dik-Faber aan het VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 09/05)

dinsdag 16 mei 2017 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan een voortgezet algemeen overleg met minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 09/05)

Kamerstuk:    25 422          

Datum:           16 mei 2017

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de tritiumverontreiniging op de onderzoekslocatie Petten (OLP) buiten de grenzen van het terrein komt en dat de concentraties hoger zijn dan verwacht;

constaterende dat de minister voornemens is een herziene interventiebeschikking vast te stellen, waarbij de norm voor de sanering buiten de onderzoekslocatie Petten met een factor 50 wordt verhoogd, van 100 naar 5000 becquerel per liter (Bq/l);

overwegende dat de minister op basis van onderzoek van het RIVM weliswaar concludeert dat de radiologische risico's zeer beperkt zijn, maar dat het hanteren van een 50 keer ruimere norm veel vragen oproept, bijvoorbeeld voor de langere termijn;

verzoekt de regering, nader te onderbouwen waarom een 50 keer ruimere norm ook op langere termijn zeer beperkte risico's voor de volksgezondheid oplevert;

verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om verdere verspreiding van de tritiumverontreiniging buiten het OLP-terrein te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 197 (25422).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Belgische nucleaire toezichthouder FANC geen vergunning heeft gegeven aan Electrabel voor de kerncentrale Doel vanwege aanhoudende gebreken;

verzoekt de regering, zich aan te sluiten bij de oproep van gemeenten in onder andere de regio West-Brabant om de kerncentrales in Doel te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Wassenberg en Van Tongeren. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 198 (25422).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

Labels
Bijdragen
Carla Dik
Milieu

« Terug

Archief > 2017 > mei