Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Gert-Jan Segers over de anti-Israëldemonstratie die zaterdag 12 juli 2014 in Den Haag is gehouden

29-07-2014 00:00 29-07-2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Gert-Jan Segers als leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken respectievelijk de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de minister van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De anti-Israëldemonstratie die zaterdag 12 juli 2014 in Den Haag is gehouden

Kamerstuk:    2014Z13744

Datum:           29 juli 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de anti-Israëldemonstratie die zaterdag 12 juli 2014 in Den Haag is gehouden, waarbij hakenkruizen en ISIS-vlaggen werden getoond?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat nazi-symbolen en vlaggen van uiterst gewelddadige en terroristische organisaties, zoals ISIS, in de Nederlandse publieke ruimte worden getoond?

Vraag 3

Op welke manier gaat u het tonen van deze symbolen en vlaggen tegen?

Vraag 4

Bent u bekend met artikel 17 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat bepaalt dat de in het verdrag vastgelegde rechten en vrijheden er niet zijn om misbruikt te worden? Wat betekent dat voor de Nederlandse vrijheid van meningsuiting en demonstratie? Op welke manier kan voorkomen worden dat deze vrijheden in Nederland worden misbruikt voor het verheerlijken en aanmoedigen van geweld, antisemitisme en de gewelddadige jihad?

Vraag 5

Vindt u dat een burgemeester effectief moet kunnen ingrijpen indien nazi- en jihadsymbolen getoond worden bij een demonstratie? Zo ja, waarom lukt dat nu kennelijk niet en wat zijn uw voornemens om dit te veranderen? Bent u bereid om hierover het gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan te gaan?

Vraag 6

In hoeverre bent u bereid burgemeesters meer bevoegdheden te geven om bij het tonen van bijvoorbeeld nazi- en jihad-symbolen in te grijpen, bijvoorbeeld door aanpassing van de Wet openbare manifestaties?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

Labels
Bijdragen
Gert-Jan Segers
Israël
Joël Voordewind
Justitie

« Terug

Archief > 2014 > juli