Ruimte voor natuur

Ruimte voor elkaar15-03-2023 15:00

Precies een dag voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen stond er een belangrijk raadsvoorstel op de raadsagenda, met als titel: Klimaat, water en biodiversiteit.

De ChristenUnie is er zich erg van bewust dat we zorgvuldig om moeten gaan met de wereld waarin we leven. Dit raadsvoorstel gaat daarover, zoals blijkt uit deze tekst: ”.. hebben we uitgewerkt hoe we onze leefomgeving geschikt willen maken voor de toekomst.”

Wat de ChristenUnie betreft is het juist heel belangrijk dat de raad heel concreet aangeeft wat de kaders en randvoorwaarden zijn. De hele raad denkt daar hetzelfde over, zoals ook blijkt uit het raadsbreed ingediende amendement van GroenLinks. Hier worden doelstellingen in het voorstel scherper geformuleerd en de datum waarop duidelijk koet zijn hoe het staat met de biodiversiteit twee jaar vervroegd.

De motie die gaat over ruimte voor natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie is door Bas Kuipers van onze fractie geschreven. Alle andere partijen waren het ermee eens, waardoor ook deze motie raadsbreed is ingediend.
Hiermee draag de raad het college op om voor 31 oktober van dit jaar een stimuleringsregel in het leven te roepen, die inwoners en organisaties moet stimuleren hun leefomgeving te vergroenen en duurzamer om te gaan met (regen)water.

Daarbij moet we gebruik maken van kennis en innovatiekracht van onze lokale ondernemers.
En natuurlijk willen alle inwoners van de gemeente Hardenberg hiermee “verleiden” actief aan de slag te gaan, in uw achtertuin, op uw eigen platte (garage)dak, of binnen de organisatie waar je werkt.
Op die manier ruilen we steeds meer verharding (zoals tegels en beton) in voor groen en lozen we regenwater op dag helemaal niet meer op het riool, maar houden we dat vast in eigen tuin.
Deze motie geeft de mogelijkheid om oplossingsgericht aan de slag te gaan en de stimuleringsregel te promoten bij de inwoners van de gemeente Hardenberg.

Omdat het amendement en de motie unaniem zijn aangenomen is er geen enkele twijfel dat de gemeente snel aan de slag kan met de verbetering van biodiversiteit, water- en luchtkwaliteit en ruimte voor natuur bij wonen en werken.

« Terug