Stadsfront en Nevengeul Gramsbergen

Henri Lennips.jpg26-01-2023 13:46 26-01-2023 13:46

Voor de raadsvergadering van 24 januari 2022 stonden twee grote bestemmingsplannen op de agenda: De nevengeul Gramsbergen en het Stadsfront Gramsbergen.
De laatste stap die aan de uitvoering van deze plannen vooraf gaat is het vaststellen van deze bestemmingsplannen met alle bijhorende documenten. Eenmaal vastgesteld door de raad, kan worden begonnen met de realisering van deze plannen.
Twee weken eerder werden deze agendapunten behandeld in een orienterende ronde, toen was ook al duidelijk dat met name pluimveehouders zich zorgen maken over deze plannen.
Nu vogelgriep ook in deze regio een groot risico is, zijn deze zorgen natuurlijk begrijpelijk. Uit een bijgevoegd onderzoek en de inspraak van een vogelliefhebber uit de gemeente bleek dat deze zorgen is dit geval niet van toepassing zijn. Ondanks dit zegde de wethouder toe dit te blijven volgen om eventueel te kunnen bijsturen.

Hieronder lees je de bijdrage van fractiegenoot Henri Lennips in de raadsvergadering:
"Voorzitter, in de oriënterende ronde heeft onze fractie al aangegeven dat hier een prachtig plan ligt waar natuur, biodiversiteit en pluimveehouderij naast elkaar kunnen bestaan. 
Dit is het laatste puzzelstukjes in een vijftien jaar durend proces waar alle bewoners van Gramsbergen naar uit kijken. 

Onze fractie vraagt zich dan ook oprecht af waarom er onrust bestaat, die zich onder andere uit in de aangekondigde moties. De raad heeft aan de voorkant financiële en inhoudelijke kaders gesteld, die zijn doorlopen en het plan voldoet hieraan. Vanwege kanttekeningen op eventuele negatieve effecten is aanvullend onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn gedeeld. 

Voorzitter, het goede nieuws van dit extra onderzoek is dat verschillende belanghebbende partijen waaronder LTO & vertegenwoordiging van de pluimveehouders positief gereageerd hebben op de uitkomsten van dit aanvullende onderzoek. Een prima resultaat waarin aandacht is voor onze agrarische ondernemers, plek voor natuur, biodiversiteit en waterberging en tenslotte belangrijk voor Gramsbergen een mooie plek om te beleven.

Voorzitter, onze fractie heeft grote bedenkingen over nut en noodzaak van de aangekondigde moties, het rapport is helder over de effecten van dit plan op risico’s rondom vogelgriep, waar de aangekondigde motie over watervogels aannames en niet onderbouwde kwalificaties bevat over de relatie van dit bestemmingsplan met de risico’s op uitbraak van vogelgriep. 
Daarnaast zit deze motie wat de ChristenUnie betreft teveel op uitvoering. 

Het onderzoek is duidelijk en de portefeuillehouder heeft toezeggingen gedaan op zijn actieve rol op de gebieden waarop hij invloed heeft.

Voorzitter, dan tenslotte nog de aangekondigde motiebetreffende Natura 2000, als we dit plan goed lezen zien we dat de aangegeven gebieden al NNN gebied zijn, het bestemmingsplan verandert hier niets aan, dat maakt voor onze fractie de koppeling van Natura 2000 aan dit dossier onjuist en niet terzake doende. 

Voorzitter, wat het wel doet is onnodige onrust zaaien en verkeerde verwachtingen wekken. Wat de fractie van de ChristenUnie betreft zouden de zorgen geuit kunnen worden in een motie vreemd, maar gezien het feit dat het college in dezen niet het aangewezen bevoegde gezag is, is het effectiever als de indieners zich richten tot de beleidsmakers op provinciaal danwel landelijk niveau. Tot zover."

Voorafgaand aan de stemming vond er in de raad een debat plaats over de aangekondigde moties. Beide moties werden uiteindelijk aangehouden.
Vervolgens zijn beide bestemmingsplannen unaniem aangenomen.

Labels
Gemeenteraad
Steunfractie

« Terug