VAO Discriminatie (AO d.d. 10/12)

15-04-2021 00:00 15-04-2021 00:00

Bijdrage Don Ceder aan een VAO met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kamerstuknr. 30950

De heer Ceder (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Discriminatie is een veelkoppig monster, maar wel een monster waarvan we bereid moeten zijn om het als samenleving, maar ook als Kamer, in het gezicht te kijken en moed tegen te tonen. Ik hoop daar als Kamerlid een bijdrage aan te mogen leveren.

Discriminatie laat zich pas vaak achteraf zien, als het leed al is geschied. De Kamer heeft vanuit haar wetgevende taak de mogelijkheid om nieuwe wetgeving, beleid en regels te toetsen aan de mogelijke risico's op uitsluiting en discriminatoire effecten. De ChristenUnie vindt het verstandig om dit dan ook een vaste plaats te geven in het Integraal Afwegingskader. Daarom de volgende motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat onder meer de toeslagenaffaire laat zien dat binnen de bestaande procedures discriminerende elementen kunnen worden geïntroduceerd in nieuw beleid en nieuwe regelgeving;

overwegende dat het niet alleen van belang is in het verleden gemaakte fouten te herstellen, maar ook dat in de toekomst moet worden voorkomen dat discriminerende elementen in beleid en regelgeving een plek krijgen;

overwegende dat de Kamer in meerderheid heeft aangegeven dat er een discriminatietoets aan de voorkant dient plaats te vinden;

overwegende dat het Integraal Afwegingskader hier een goed instrument voor biedt omdat nieuw beleid en nieuwe regelgeving hierin al worden getoetst aan gevolgen voor ICT, milieu, klimaat, grensregio's en ontwikkelingslanden;

verzoekt de regering het Integraal Afwegingskader uit te breiden met een toets op risico's op discriminerende gevolgen van nieuw beleid en nieuwe regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Ceder en Azarkan.

Zij krijgt nr. 233 (30950).

De heer Ceder (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter.

 

Labels
Bijdragen
Binnenland
Don Ceder

« Terug

Archief > 2021 > april