VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 26/09)

14-04-2021 00:00 14-04-2021 00:00

Bijdrage Don Ceder aan een VAO met staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie & Veiligheid

Kamerstuknr. 19673

De heer Ceder (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter. Ook namens de ChristenUnie complimenten. Het is goed nieuws dat Jacob een verblijfsvergunning heeft gekregen. We zijn daar blij mee, maar er zijn ook knelpunten in het beleid, zoals we allemaal weten. Al een jaar lang zitten bijvoorbeeld de besprekingen over het Europese asielbeleid muurvast. Het afgelopen jaar is de Eurocommissaris eindelijk met een voorstel gekomen dat met alle verschillende bezwaren rekening gehouden moet worden. Ik zou de staatssecretaris daarom willen oproepen om dit moment aan te grijpen. Daarom de volgende motie ten aanzien van het migratiepact.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de besprekingen over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid jarenlang in een impasse hebben verkeerd;

constaterende dat gedurende deze impasse de situatie ten aanzien van de opvang van vluchtelingen in de lidstaten aan de zuidgrens van de Europese Unie niet structureel is verbeterd;

overwegende dat het door Eurocommissaris Johansson voorgestelde migratiepact een uitweg uit deze impasse kan betekenen;

roept het kabinet op zich actief achter dit migratiepact te scharen, andere lidstaten daartoe ook te bewegen en tegelijk deel te gaan nemen aan een kopploeg met betrekking tot de uitvoering van het pact op de punten terugkeer, selectie aan de Europese grenzen en een evenredige herverdeling over de lidstaten van de Unie,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Ceder.

Zij krijgt nr. 2722 (19637).

De heer Ceder (ChristenUnie):
Voorzitter. Dan het onderzoek van een aantal migratiedeskundigen …

De voorzitter:
Voordat u verdergaat, ik heb de indruk dat de heer Wiersma een vraag heeft over de motie.

De heer Wiersma (VVD):
Dat klopt, voorzitter. De heer Joël Voordewind is er toch nog! Zijn geest waart toch een beetje rond als ik deze motie hoor. Daar gaat mijn vraag ook over. Bedoelt de ChristenUnie met die kopploeg dat wij hier eigenlijk meer mensen zouden moeten opvangen? Is het niet zo dat we nu al 27.000 mensen moeten helpen aan een woning in de komende tijd? Staan überhaupt het draagvlak en de draagkracht bij gemeenten om dit mogelijk te maken al niet zo onder spanning dat we dat met die kopploeg maar even niet zouden moeten doen? Begrijp ik de heer Ceder goed dat hij zegt dat we hier nu nog meer mensen naartoe zouden moeten halen? Is dat de bedoeling van die kopploeg?

De heer Ceder (ChristenUnie):
Volgens mij creëert de VVD een valse tegenstelling. Ook de VVD heeft gezegd dat we dit moeten regelen in Europa. Nederland is daarin niet een van de koplopers. We zitten niet in de kopploeg. Onze motie vraagt om dat ook te doen, omdat het niet alleen in het belang is van vluchtelingen, maar ook in dat van Europa en daarmee ook Nederland. Volgens mij is de VVD het daarmee eens, tenminste in Europees verband.

De heer Wiersma (VVD):
U kunt wel allemaal woorden gebruiken die ik niet meteen begrijp, maar in de motie staat "evenredige herverdeling". Dat betekent dat wij hier meer mensen zouden moeten opvangen. Dat is waarom u verzoekt in de motie. Die discussie is in Europa nog niet beslecht. U zegt: ik wil een kopploeg om dat mogelijk te maken en dus meer mensen hiernaartoe te halen. Dat is wat er in die motie staat. Dan moet u daar ook eerlijk over zijn. Maar dan vraag ik u wel: denkt u dat wij voldoende draagkracht en draagvlak hebben om dat nu met elkaar te doen als we ook nog 27.000 mensen aan een woning moeten helpen? Is dat nou reëel? Dat is mijn vraag.

De heer Ceder (ChristenUnie):
Wat ik bedoel met een valse tegenstelling is dat het woonbeleid niet te wijten is aan vluchtelingen die nog moeten komen, maar onder andere aan de VVD en het beleid van de afgelopen jaren. Dat bedoel ik met een valse tegenstelling. Er is al een kopploeg van een aantal landen, waaronder Duitsland. Deze motie vraagt dat wij ons daaronder scharen en de afspraken die wij — dus ook de VVD; dat benadruk ik nogmaals — in Europees verband hebben gemaakt, gewoon nakomen. Dat is wat deze motie vraagt.

De voorzitter:
Gaat u verder.

De heer Ceder (ChristenUnie):
Dan ga ik even door met de tweede motie. Het onderzoek van een aantal migratiedeskundigen en vreemdelingenadvocaten dat eerder deze week is gepresenteerd, verbaast de ChristenUnie niet. De ChristenUnie heeft deze voorbeelden van ongezien en ongehoord onrecht ook al heel vaak gezien. Zoals we in de uitvoering bij de overheid op meerdere vlakken zien, lijkt de menselijke maat verdwenen, ook uit het vreemdelingenrecht. Daarom vinden wij het belangrijk dat ook hier een onderzoek naar komt. Daarom een motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een aantal migratiejuristen en vreemdelingenadvocaten in een artikel en in een boek hebben aangekaart dat in het vreemdelingenrecht nauwelijks meer ruimte is voor de menselijke maat en dat dit leidt tot onrecht;

overwegende dat in de onafhankelijke doorlichting van de asielketen waartoe de staatssecretaris opdracht heeft gegeven, voorrang wordt gegeven aan de organisatorische en sturingsvraagstukken en niet naar de inhoudelijke besluitvorming en de toepassing van de menselijke maat gekeken wordt;

verzoekt de regering naast dit lopende onderzoek ook onafhankelijk onderzoek in te stellen door deskundigen uit verschillende disciplines naar de inhoudelijke besluitvorming over asielverzoeken door de IND,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Ceder en Jasper van Dijk.

Zij krijgt nr. 2723 (19637).

De heer Ceder (ChristenUnie):
Dank u wel, voorzitter.

Labels
Bijdragen
Don Ceder
Justitie
Veiligheid

« Terug

Archief > 2021 > april