Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Joël Voordewind over het bericht ‘F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân’

31-01-2020 00:00 31-01-2020 00:00

Schriftelijke vragen Eppo Bruins en Joël Voordewind aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie

Kamerstuknr. 2020Z01753

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân» van 28 januari 2020? 1)

Vraag 2
Klopt het dat u weer een oude laagvliegroute langs de oostelijke grens van Fryslân in gebruik wilt nemen?

Vraag 3
Wat is de reden dat u deze oude laagvliegroute weer wilt heropenen?

Vraag 4
Is de provincie Friesland betrokken bij de besluitvorming hieromtrent?

Vraag 5
Klopt het dat de vergunning al is aangevraagd zonder dat de regio betrokken is? Bent u van mening dat u in dit proces hebt gewerkt aan het verkrijgen van draagvlak?

Vraag 6
Wat is de reden om deze bezwaren opzij te schuiven, aangezien de provincie in het hierboven genoemde bericht stelt dat «(d)e argumenten die destijds golden om het gebruik op te schorten, (...) nog onverkort van kracht (zijn)» en in het bericht ook is te lezen dat de ligging bij vliegveld Drachten nog steeds potentieel gevaar zou opleveren, en ook het argument van geluidsoverlast er nog steeds is?

Vraag 7
Is er een natuurvergunning nodig voor het heropenen van deze route, aangezien de provincie in het hierboven genoemde bericht stelt: «Bovendien maakt een F-35 meer geluid dan een F-16 en gaat de route over Natura 2000- en stiltegebieden»? Zo nee, heeft u het belang van de natuur- en stiltegebie-den desalniettemin voldoende meegewogen in de besluitvorming omtrent het heropenen van de route?

Vraag 8
Zijn er alternatieve laagvliegroutes onderzocht? Zo ja, wat hebben die onderzoeken opgeleverd?

Vraag 9
Bent u bereid af te zien van het heropenen van de oude laagvliegroute langs de oostelijke grens van Fryslân?

1) Friesch Dagblad,28 januari 2020, F-35 mag straks laagvliegen over oostelijk Fryslân (https://frieschdagblad.nl/2020/1/28/f-35-mag-straks-laagvliegen-over-oostelijk-fryslan)

Meer informatie

Labels
Bijdragen
Defensie
Eppo Bruins
Joël Voordewind
Natuur en Milieu

« Terug

Archief > 2020 > januari