Verlenging AZC

230916_azc_bouw_voortgang426-01-2021 23:15 26-01-2021 23:15

Op 1 december 2020 heeft de raad ingestemd met het voorstel om het contract met het COA te verlengen met een periode van ruim vier jaar. Het in die vergadering door ingediende en aangenomen amendement, met onze tegenstem, bleek voor het COA onuitvoerbaar. Daarom is de ChristenUnie gelukkig met het feit dat we vanavond – met de unanieme indiening van dit amendement, waarin ook het COA zich kan vinden – hebben zeker gesteld dat het AZC de komende ruim vier jaar onderdeel blijft uitmaken van de gemeente Hardenberg.

We vertellen niemand iets nieuws als we zeggen dat dit AZC door de ChristenUnie zeer gewenst is. Met de Bijbelse gelijkenis van de barmhartige Samaritaan in ons achterhoofd, is het de vraag "wie is mijn naaste?", en dus ook "wie is de naaste van de asielzoeker?". Wat ons betreft is dat antwoord duidelijk, de naasten zijn de vluchtelingen van ver die een veilige plek zoeken en ook onze inwoners. Wij hebben oog voor de moeiten en overlast die door een groep inwoners en ondernemers wordt ondervonden; we hebben in december vrij uitvoerig stilgestaan hoe en door wie dat wordt veroorzaakt en wat daar aan gedaan zou kunnen worden. Ook daar is in dit amendement aandacht voor. Voorzitter, we vinden het jammer dat het traject langer heeft geduurd dan wij hadden gehoopt, maar uiteindelijk telt het resultaat, zeker voor de mensen die in Nederland een veilig heenkomen hebben gezocht.

We hopen en bidden dat de vluchtelingen een veilig thuis in onze gemeente ervaren en dat onze inwoners ze met open armen mag blijven ontvangen en wensen iedereen hiermee veel succes toe. Dank u.

Deze bijdrage werd namens de ChristenUnie uitgesproken door Sake-Christiaan Stelpstra. De tekst van het ingediende en unaniem aangenomen amendement:

Beslispunt 3 van het raadsbesluit van 1 december 2020 inzake de tijdelijke verlenging van de bestuursovereenkomst AZC Hardenberg (zaaknummer 109724) als volgt te wijzigen:

  1. Het college de opdracht te geven om in de verlenging vast te leggen (zo mogelijk in een addendum bij de bestuursovereenkomst), dat het COA zich inspant om de overlast terug te brengen naar nul en dat het COA investeert in voorzieningen om het AZC bij uitstek geschikt te maken voor opvang van kinderen en gezinnen. 
  2. Gezien de vorming van sobere opvanglocaties spoor 2, binnen uiterlijk 18 maanden met het COA af te spreken het aantal niet kwetsbare asielzoekers uit spoor 2 terug te brengen naar nul of zoveel eerder of later als de sobere opvanglocaties gereed zijn.
  3. Dat de gemeente Hardenberg met de invoering van de flexibilisering van de asielzoekersketen bij de provinciale regietafel opteert om regionale opvanglocatie te worden. 
Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug