Vragen opvang migranten kinderen

Schrijven.jpg31-03-2020 18:26 31-03-2020 18:26

De fractie van de ChristenUnie van Hardenberg heeft naar aanleiding van een landelijke discussie over de opvang van migranten kinderen een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Helaas is door de coronacrisis de discussie tijdelijk gestopt.

Hieronder de vragen die op 12 maart zijn ingestuurd:

Betreft: Opvang van vluchtelingenkinderen

In diverse media wordt melding gemaakt van schrijnende toestanden in de Griekse opvangkampen als gevolg van de extra toestroom van vluchtelingen. Vooral op het eiland Lesbos is sprake van zeer slechte leefomstandigheden. Veel kinderen waarvan de ouders overleden of vermist zijn, zijn daarvan de dupe.

Hulporganisaties als Stichting vluchteling, Vluchtelingenwerk en Defence for Children hebben dan ook een oproep aan Nederlandse gemeenten gedaan om 500 minderjarige asielzoekers die nu in de Griekse kampen zitten, over te nemen. Inmiddels hebben enkele gemeenten (o.a. in Leiden, Den Haag, Amsterdam) aangegeven bereid te zijn om vluchtelingenkinderen in de gemeente op te nemen. In Leiden wordt gedacht aan 25 jongeren. Ook in andere Nederlandse gemeenten wordt gesproken over het opvangen van migrantenkinderen.

De fractie van de ChristenUnie heeft in dit kader aan het college de volgende vragen: 

1. Onderschrijft het college de opvatting dat deze kinderen een veilige opvang verdienen?

2. Als het antwoord op deze vraag “ja” is, is het college dan bereid om daadwerkelijk migrantenkinderen in Hardenberg onderdak te geven? En zo ja, aan hoeveel kinderen wordt dan gedacht?

3. Als het college van mening is dat dit eerst via landelijk beleid moet worden geregeld, is het college dan bereid om op korte termijn het kabinet hiertoe schriftelijk op te roepen?

Op 31 maart ontvangen we het antwoord van het college B&W. Lees deze volledig hier: https://hardenberg.raadsinformatie.nl/document/8594179/1/Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%20CU%20-%20opvang%20migrantenkinderen

De samenvatting is dat het gezien de huidige situatie rondom corona en gesloten grenzen niet opprtuun is hieraan vervolgacties te gegeven - wordt vervolgd.

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug