Duurzaamheid - Samen de schouders eronder

Bas Kuipers10-03-2020 20:23 10-03-2020 20:23

Dinsdag 10 maart behandelde de gemeenteraad van Hardenberg het Meerjarenprogramma Duurzaamheid. De ChristenUnie bracht een verhoging van de ambities en verbetering van de communicatie in. Lees hieronder de samenvatting en daaronder de bijdrage!

Vanavond debatteren we over het dit programma, waarin we bepalen hoe we de komende 4 jaar aan de slag gaan met duurzaamheid. Voor de ChristenUnie een belangrijk onderwerp als rentmeesters van deze aarde. De droge zomers, een winter zonder echte vorst, extreme regenbuien, kortom ons klimaat verandert en dus mogen we aan de slag. Daarom stemt de ChristenUnie vanavond in met dit programma, maar hebben wij nog wel een aantal kanttekeningen.

Zo hebben wij aangegeven dat wij heel graag initiatieven uit de samenleving willen horen en honoreren, zodat ook de euro`s in de omgeving blijven. Daarnaast willen wij inwoners en ondernemers in onze gemeente bij elkaar brengen om energie te kunnen opwekken op een manier die bij ons als Hardenbergers past. Daarin speelt communicatie een ontzettend belangrijk rol. Zowel bij het opstarten, als tijdens een project, als in de afronding en nazorg.

Daarnaast willen we de komende 4 jaar fors inzetten op besparen. Daarom hebben we het programma nog meer uitgedaagd als het gaat om energiebesparing. Wist u dat als wij als inwoners samen 0.5% meer gaan besparen, dit ongeveer gelijk staat aan 3 windmolens of 37 hectare aan zonnepanelen. Laten we daarom met z`n allen als rentmeesters aan de slag gaan en daar waar mogelijk nog een extra stap doen om te bezuinigen op onze warmte en elektra!

Tekst bijdrage Bas Kuipers:

Voorzitter,

U heeft het vast weleens ervaren of anderen horen zeggen: na een tijdje in de randstad voelt het weer als thuiskomen, wanneer we bij Ommen de grens over rijden. Lekker groen, gewoon landelijk, rustig, minder gedoe.

Het is iedereen duidelijk dat we aan de slag moeten met onze thuisomgeving. De droge zomers, een winter zonder sneeuwechte vorst, extreme regenbuien, kortom ons klimaat verandert. Met het meerjarenprogramma dat nu voor ons ligt, kunnen wij laten zien dat Hardenbergers durven te doen. En voorzitter, niet alleen de wethouder mag aan het werk, niet alleen de gemeenteraad, iedere inwoner in onze gemeente mag/moet een bijdrage leveren: samen de schouders eronder.

De ChristenUnie wil dan ook graag instemmen met het Meerjarenprogramma, maar heeft nog wel een paar op- en aanmerkingen. We hebben veel werk verzet voor verschillende moties en amendementen. Deze gaan in op de communicatie, gebiedsprocessen, de situatie in Kloosterhaar en besparen. In het meerjarenprogramma lezen wij ook dat de financiën een risico zijn. Wij dagen de wethouder dan ook uit om bij de komende kaderstelling in kaart te brengen welke financiële middelen er nodig zijn om dit programma tot een succes te maken.

Voorzitter, ik wil het gras niet voor de voeten van mijn raadscollega's wegmaaien, maar alle moties en amendementen die wij mede indienen komen samengevat op het volgende neer: Wij willen heel graag initiatieven uit de samenlevinghoren en honoreren, zodat ook de euro's in de omgeving blijven. Wij willen inwoners en ondernemers uit onze gemeente bij elkaar brengen om energie te kunnen opwekken op een manier die bij ons als Hardenbergers past. Daarin speelt communicatie een ontzettend belangrijk rol. Zowel bij het opstarten, als tijdens een project, als in de afronding en nazorg.

Om elkaar daarin scherp te houden, dient de ChristenUnie samen met de VVD, het CDA en 50Plus een motie hierover in, waarvan het dictum als volgt luidt:

Een communicatieplan met betrekking tot het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020 -2024 ten behoeve van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te ontwikkelen waarin er nadrukkelijk aandacht is voor issuemanagement en deze voor het zomerreces aan te bieden bij de raad.

Voorzitter, wij verwachten dat tijdige en duidelijke communicatie, gecombineerd met het anticiperen op ontwikkelingen (technisch, milieutechnisch en maatschappelijk) belangrijk bijdraagt aan draagvlak en enthousiasme.

Maar voorzitter alles wat wij besparen hoeven we niet op te op te wekken. En daarom wil ik het plan voor energiebesparing verhogen met 0.5%. Maar niet zo maar een 0.5%, namelijk eentje die gelijk staat aan 3 windmolens of 37 hectare grond aan zonnepanelen. Wij willen de energiebesparing van 1.5% verhogen naar 2%, wat dus in potentie 3 windmolens of ruimtebeslag van 37 hectare bespaart
Dit betekent dat alle inwoners, ondernemers, instellingen en zo voort, van Hardenberg nog een stapje extra moeten doenwaar het gaat om bezuinigen op energieverbruik; als het college hier de juiste ondersteuning bij biedt en dit goed bekend maakt dan moet dit lukken.
Daarom dient de ChristenUnie een amendement, samen met de partijen CDA, VVD, GroenLinks, D66 PvdA en 50PLUS, Waarvan het dictum luidt:
Om “ambitie om 1,5% per jaar te besparen” te definiëren als: “ambitie om 4 jaar lang minimaal 2% per jaar te besparen”.

En voorzitter wat ons betreft mag de wethouder hier ver overheen gaan, want besparen is beter dan opwekken en zo willen wij onze thuisomgeving zoveel mogelijk behouden. Helaas ontkomen we niet aan windmolens en zonneparken maar wij willen er alles aan doen om dit waar mogelijk te beperken, want wij zijn terecht dankbaar en zuinig op het prachtige scheppingswerk van onze God in onze gemeente en willen dus fors inzetten op besparen.

Voorzitter, we hebben al mooie initiatieven in onze gemeente mogen zien als het gaat om het besparen en opwekken van energie, als het gaat om het goed gebruiken van de warmte die bijvoorbeeld vrijkomt in de industrie en hetzelfde geldt voor het goed omgaan met regenwater.

Laten we dus als Hardenbergers en goede rentmeestersgezamenlijk deze koers voorzetten zodat we ook gezamenlijkkunnen bouwen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente, waar wij ons thuis kunnen blijven voelen.

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug