Verslag OR & Raad 15 januari 2019 - Maatschappelijke Diensttijd & Zonnepanelen

BAS.jpgwoensdag 16 januari 2019 09:16

Een kort verslag van de besproken punten en de bijdrage van de ChristenUnie Hardenberg tijdens de oriënterende ronde en de raadsvergadering van 15 januari 2019.

Raad

Actuele vraag NAM
Klik hier om er meer over te lezen.

Actuele vraag Maatschappelijke Diensttijd

Het kabinet heeft vorig jaar een actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd ontwikkeld met als doel dat jongeren, door deel te nemen aan diverse projecten en activiteiten, de kans krijgen om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen. Er is nu een subsidiemogelijkheid voor gemeenten en de fractie van de ChristenUnie heeft het college de vraag gesteld om te onderzoeken of Hardenberg samen met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en welzijn hieraan wil deelnemen. Het college heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn en zal op 13 februari deelnemen aan een landelijke bijeenkomst hierover.

Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie
Er is voorgesteld mevrouw Wertheim te herbenoemen als voorzitter van de rekenkamercommissieHardenberg. Hiervoor heeft ze in het midden van de raad de verklaring en belofte afgelegd. Wij wensen haar veel succes en wijsheid toe.

Orienterende Ronde

Vergroting lokale opwekking energie op gemeentelijke gebouwen

Tijdens de orienterende ronde van 15 januari werd onder andere de vergroting van de lokale energie opwekking op gemeentelijke daken besproken. Dit, omdat in december wij een motie hebben ingediend waarmee wij hebben aangegeven dat de gemeente een voorbeeld positie heeft ten opzichte van de inwoners van de gemeente Hardenberg. Het college is hier enthousiast mee aan het werk gegaan, maar de ChristenUnie heeft hierover nog wel een aantal vragen gesteld. Zo stonden er in het raadsvoorstel een behoorlijk aantal gemeentelijk gebouwen, maar lang niet alle openbare gebouwen in onze gemeente. Daarom was een van de vragen: “Is het college bereid te gaan onderzoeken hoe maatschappelijk gebouwen zoals sportverenigingen bedekt kunnen worden via een een op te richten coöperatie”. Deze vraag hebben wij gesteld zodat we het dakpotentieeel optimaal kunnen benutten, ipv het op offeren van kostbare landbouwgrond. Helaas zullen we hier niet aan ontkomen, maar het kan niet zo zijn dat men in het westen gewassen verbouwd op daken en wij onze landbouwgrond volleggen met zonnepanelen zonder dat onze daken optimaal benut zijn.

Alles valt of staat wel met een andere vraag die de ChristenUnie gesteld heeft, namelijk of het huidige net de capaciteit wel aankan. Overal in Nederland blijkt namelijk al dat de capaciteit van de duurzamen energie opwekking zorgt voor een extra belasting van ons energie netwerk. De wethouder wist dan ook aan te geven, dat zij een al in contact zijn met onze netbeheerder, omdat ook Hardenberg tegen haar max. aan zit. Het voorliggende raadsvoorstel zou hier nog wel goed in passen, maar we wachtend de huidige ontwikkelingen wel met spanning af. Helaas kunnen wij als gemeente namelijk geen invloed uitoefenen op de netbeheerder, dit kan hooguit via de minister gaan. De ChristenUnie hoopt dat we snel antwoord krijgen op dit vraagstuk, want wij willen graag aan de slag met de duurzaamheidsdoelstelling. Het zou alleen erg jammer zijn wanneer we in een later stadium erachter moeten komen, dat de gemeente bezig is met de verkeerde plannen.

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug