Gemeenteraad van Hardenberg en Provinciale Staten gaat akkoord met Windmolenpark

04-10-2016 10:39 04-10-2016 10:39

Maandag 26 en op woensdag 28 september werd het besluit genomen over het plaatsen van 10 windturbines in het gebied van Dedemsvaart-Zuid en Ommen-Noord

Dit initiatief kent al een lange geschiedenis. In 2004 is er een onderzoek geweest na de mogelijkheden voor windenergie in de provincie Overijssel. Hierbij kwam het gebied van Dedemsvaart-Zuid en Ommen-Noord als een gebied wat zeer kansrijk was voor windenergie naar voren. Een aantal jaren is het plan vervolgens geparkeerd in de veronderstelling dat er andere vormen van duurzame energie tot ontwikkeling konden komen zoals bio en mestvergisters. Dit is eigenlijk nooit van de grond gekomen omdat er onvoldoende rendement uit te halen is. Zo zijn de plannen om te komen tot windenergie in 2009 weer opgepakt en is er gekeken in het gebied waar de windturbines eventueel geplaatst zouden kunnen worden. Uiteindelijk kwam het gebied wat u hieronder ziet naar voren.

De locatie waar de 10 windturbines geplaats zullen gaan worden.

Het plan houdt in dat er 5 windturbines op het grondgebeid van de Gemeente Hardenberg komen en 5 windturbines op het grondgebied van gemeente Ommen. Aangezien de gemeente Ommen niet wilde meewerken aan de plannen zijn deze overgenomen door de provincie Overijssel. De provincie heeft met het rijk afgesproken dat er minimaal 85 megawat windenergie geproduceerd zal gaan worden. Dit park levert ruim 23 megawat.

Er is de afgelopen jaren zorgvuldigheid betracht, het bestemmingsplan en het inpassingsplan is zeker niet met stoom en kokend water tot stand gekomen. Er is terdege naar de omwonenden geluisterd. De omwonenden maken zich grote zorgen over het geluid en de slagschaduw wat deze windturbines produceren. In de diverse onderzoeken is er, op aandringen van de gemeenteraad en provincie, extra aandacht aanbesteed. De fractie van de ChristenUnie maar ook de raadsleden van andere partijen vonden het zeer belangrijk dat er voldaan wordt aan wet- en regelgeving zoals wij die kennen in Nederland. De gemeenteraad en de leden van de provinciale staten vonden zaken als gezondheid en geen hinder van verlichting op de windmolens dusdanig belangrijk dat er voor gekozen is om een maximale hoogte vast te stellen. Dit was mogelijk zodat er geen obstakel verlichting op de windturbines behoefde te komen. Tevens is door de initiatiefnemers gekozen voor een zeer stille windturbine zodat geluid zoveel mogelijk beperkt wordt. Ook vonden gemeenteraad en provinciale staten dat de omwonenden financieel mee moeten kunnen profiteren. Dat is afgesproken met de initiatiefnemers. Ook dienen de initiatiefnemers een fors bedrag in een fonds te storten waar de omgeving over mee mag beslissen waar dat geld voor gebruikt mag worden

De vraag kan gesteld worden : “Waarom nu windturbines plaatsen terwijl de buurt deze liever niet wil hebben”. De gemeente Hardenberg heeft ja gezegd tegen de duurzaamheidsdoelstelling vanuit Rijksoverheid. Dit betekent dat er in 2020,14% duurzame energie opgewekt moet worden en in 2023 zelfs16%. Gemeente Hardenberg zit nu nog slechts op 4,5%. Met de windmolens meegerekend zit men nog slechts op 9%. Willen we de doelstelling behalen dan zijn aanvullende maatregelen nodig.

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat de fossiele brandstof eindig is. En dat de kansen of mogelijkheden die zich voordoen, in dit geval windenergie, met beide handen aangepakt moeten worden. Maar de fractie is zich er ook van bewust van het feit dat de te plaatsen windturbines permanent in het landschap aanwezig zullen zijn en dat de omgeving deze ook waar zal nemen. Toch vind de ChristenUnie dat de omgeving, onder andere door zienswijzen in te dienen, volop heeft mee kunnen doen om de overlast die de windturbines zullen geven tot een minimum te beperken. Ook de initiatiefnemer heeft openkaart gespeeld door inloopbijeenkomsten te organiseren en nieuwsbrieven uit te geven om zo de omgeving op de hoogte te houden welke stappen werden gezet.

Al met al was het een enorm boeiend en interessant proces waarbij de voorstanders en de tegenstanders op een respectvolle manier met elkaar zijn omgegaan.

Raadslid Klaas Mulder

Labels
Nieuwsbrief
Steunfractie

« Terug

Archief > 2016 > oktober

Geen berichten gevonden